top of page

Regulamin sklepu internetowego 

 

Regulamin dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.biskwitdesign.com należącym do: 

MANU Design Patrycja Komorowicz

ul Wspólna 8/6 62-400 Słupca 

NIP: 6671712392

 

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

- pod numerem telefonu 797 010 449

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: manu.design@wp.pl

 

§ 1 Pojęcia

1. Regulamin – niniejszy regulamin. 

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości

prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych

w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu

Internetowego.

5. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa

Sprzedaży.

6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,

zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.biskwitdesign.com za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów,

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych

i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie

i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego

rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego

pod adresem www.biskwitdesign.com

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie

się z niniejszym Regulaminem.

3. Sklep internetowy www.biskwitdesign.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.biskwitdesign.com są nowe, ręcznie zrobione w pracowni ceramicznej Biskwit, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.biskwitdesign.com są cenami brutto podanymi

w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni

w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo

poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer

telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli

kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego

lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych

osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania

w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu

w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie

zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty

na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie

albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym

formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów po uprzednim uzgodnieniu terminu i miejsca.

3. Przesyłka wysyłana jest w ciągu 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty. Zawsze wysyłana listem bądź paczką proirytetową.

4. Koszty przesyłki uzależnione są od wielkości i wagi zamówienia. 

 

§ 5 Płatności

1. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku wpłaty w terminie Sprzedawca wysyła mail z prośbą o opłacenie Zamówienia. Jeśli zamówienie nie zostanie opłacone w terminie 2 dni zostaje ono anulowane, chyba, że Klient wyraźnie poprosi o przedłużenie terminu płatności zamówienia.

2. Płatność za zamówiony towar następuje przelewem

na konto bankowe millennium 30 1160 2202 0000 0002 7452 3553

3. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy

bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania

rzeczy. Do zachowania tego

terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.Oświadczenie odstąpienia od umowy może być przesłane pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biskwitdesign@wp.pl

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar

należy zwrócić na adres Sprzedawcy. 

4. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 7 Procedura reklamacji

1. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz

z krótkim opisem uszkodzeń. 

3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku

rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany

towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego

w związku z zakupami jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być

przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu

do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Klient nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Data opublikowania regulaminu: 01.11.2015 r.

 

 

bottom of page